قطعات صنايع ریلی

- ساخت ناخن سرند ماتيزا، و ساير قطعات و متعلقات ريلي راه آهن جمهوري اسلامي

- ساخت كلنگ هاي زيركوب 08 و 09 راه آهن جمهوري اسلامي ايران

- صفحه اتصالي u33 ،UIC54 ،uic60،P45،s49

- صفحه زیر ریل u33 ،UIC54 ،uic60،P45،s49

- انواع روبنده ها ، پابند، پیچ و مهره و اتصالات ريل

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-17 (2)
-
-
-